Οι εταίροι του έργου είναι οι:

 • Ερευνητική Ομάδα 1:Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης – Επικεφαλής εταίρος
 • Ερευνητική Ομάδα 2:Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • Ερευνητική Ομάδα 3:Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Οι 3 ομάδες του έργου είναι επιλεγμένες με στόχο τη μεγιστοποίηση της συμπληρωματικότητας των ερευνητικών εξειδικεύσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση του προτεινόμενου προγράμματος καθώς και τη βέλτιστη συνέργια μεταξύ των ομάδων. Η 1η ομάδα (Μηχανικών Περιβάλλοντος) έχει εκτεταμένη και διεθνή εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, δημιουργία αισθητήρων για τη μέτρηση φυσικών και χημικών παραμέτρων καθώς και για θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης με μαθηματικά μοντέλα.  Η 2η ομάδα (Ηλεκτρονικών Μηχανικών) έχει εκτεταμένη και διεθνή εμπειρία σε θέματα οπτικών μετρήσεων, signal analysis και data mining. Τέλος, η 3η ομάδα (Τηλεπικοινωνιών) έχει εκτεταμένη και διεθνή εμπειρία σε θέματα συστημάτων ανάλυσης και μεταφοράς δεδομένων.  Για να λύσουμε το θέμα της «απόστασης» στην ενεργή συνεργασία των Ιδρυμάτων Κρήτης-Θράκης, στη 3η ομάδα συμμετέχει Πολιτικός Μηχανικός – Υδρολόγος ο οποίος θα συνεργαστεί με την 1η ομάδα, που θα μπορεί άμεσα και σε καθημερινή βάση να μεταφέρει εμπειρίες και απόψεις προβλημάτων εφαρμογής για να αντιμετωπιστούν από την 3η ομάδα.

Ερευνητική Ομάδα 1

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης – Επικεφαλής εταίρος

Εργαστήριο Υδρογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης Εδαφών

Ο στόχοι του εργαστηρίου είναι η διεξαγωγή της έρευνας και  διδασκαλίας, καθώς και η προσφορά υπηρεσιών (professional service) στον ευρύτερο χώρο της επιστήμης. Το εργαστήριο θα ασχολείται με θέματα σε δυο γενικούς χώρους έρευνας.  Αυτοί είναι:

 1. Χρήση υδρογεωχημικής μηχανικής για τη μελέτη λεκανών απορροών και δημιουργία υδρογεωχημικών μοντέλων, τη παρεμπόδιση ρύπανσης (Pollution Prevention) και την αειοφόρο χρήση πόρων, και
 2. Αξιολόγηση και αποκατάσταση εδαφών ρυπασμένων από βαρέα μέταλλα καθώς και τις επιδράσεις οργανικών ουσιών στην μεταφορά βαρέων μετάλλων στον περιβάλλον.

Το εργαστήριο χρησιμοποιεί μία ολιστική (holistic) μεθοδολογία στην επίλυση περιβαλλοντολογικών προβλημάτων κάνοντας μελέτες πεδίου, πειράματα εργαστηρίου και δημιουργώντας μαθηματικά μοντέλα. Αυτή η μεθοδολογία χρησιμοποιείται σε όλα τα προβλήματα του περιβάλλοντος που έχουν σαν στόχο τη χρήση της υδρογεωχημικής μηχανικής για την αξιολόγηση των επιπτώσεων ρύπανσης και τελική αποκατάσταση εδαφών, και φυσικών πόρων. Το εργαστήριο δραστηριοποιείται στις παρακάτω ερευνητικές περιοχές:

 • Διαχείριση ποιότητας νερών σε επίπεδο λεκάνης απορροής.
 • Δημιουργία και χρήση υδρογεωχημικών μοντέλων λεκάνης απορροής, επιφανειακών και υπογείων υδάτων.
 • Παρεμπόδιση ρύπανσης και αειοφόρο χρήση υδάτινων πόρων.
 • Αξιολόγηση και αποκατάσταση εδαφών ρυπασμένων από βαρέα μέταλλα.
 • Επιδράσεις οργανικών ουσιών στην μεταφορά βαρέων μετάλλων στο περιβάλλον.
 • Δημιουργία νέων τεχνολογιών και χρήση παλαιών για την αποκατάσταση εδαφών και υδατικών οικοσυστημάτων από ανόργανους ρυπαντές.

Λίστα μελών Ομάδας ΜΗΠΕΡ-ΠΚ:

 1. Καθηγητής Νικόλαος Νικολαΐδης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης – Συντονιστής έργου
 2. Καθηγητής Γεώργιος Καρατζάς, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
 3. Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Συμπέθερος, Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής, Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών
 4. Επίκουρος Καθηγητής Ιερόθεος Ζαχαρίας, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πατρών
 5. Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Στέλλα Βουτσαδάκη, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
 6. Μεταδιδακτορικός ερευνητής Νεκτάριος Κουργιαλάς, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτη
 7. ΕΤΕΠ (Τεχνικός Περιβάλλοντος/Υδρολογία) Μανόλης Βαρουχάκης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
 8. Ερευνητής Διονύσιος Ευσταθίου, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
 9. Ερευνητής Γεώργιος Γιαννάκης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
 10. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Σοφία Νερατζάκη, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

Ερευνητική Ομάδα 2

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχ. Η/Υ, Πολυτεχνείο Κρήτης

Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων και Εικόνας

Το Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας (Διευθυντής του Εργαστηρίου: Καθηγητής Μιχάλης Ζερβάκης) διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές για την υλοποίηση του  προτεινόμενου Πακέτου Εργασίας. Υποστηρίζει το εργαστηριακό μέρος των προπτυχιακών μαθημάτων 'Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος', 'Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας' και του μεταπτυχιακού μαθήματος ‘Αναγνώριση Προτύπων’ του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του πολυτεχνείου Κρήτης. Στο εργαστήριο εκπονούνται διπλωματικές εργασίες προπτυχιακών φοιτητών, Μεταπτυχιακές Εργασίες στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και Διδακτορικές Διατριβές, σε διάφορες περιοχές της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος & Εικόνας και της Αναγνώρισης Προτύπων.

Στο εργαστήριο DISPLAY, το ερευνητικό ενδιαφέρον κινείται γύρω από τους επιμέρους τομείς της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος (Fourier transform, z transform, filters, sampling, etc), της Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας (mathematical description of digital images, representation of color, reconstruction of image with algebraic and stochastic methods, filters, compression) και της Αναγνώρισης Προτύπων (clustering, classification, neural systems).

Λίστα μελών Ομάδας ΗΜΜΥ-ΠΚ:

 1. Καθηγητής Μιχάλης Ζερβάκης, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνείο Κρήτης
 2. Καθηγητής Ευριπίδης Πετράκης, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνείο Κρήτης
 3. Επίκουρη Καθηγήτρια Αικατερίνη Μανιά, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνείο Κρήτης
 4. Καθηγητής Ανδρέας Σαββάκης, Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών, Τεχνολογικό Ινστιτούτο του Rochester, ΗΠΑ (μετακαλούμενος Ερευνητής από εξωτερικό)
 5. Υποψήφια διδάκτωρ Κωνσταντία Μοιρογιώργου, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνείο Κρήτης
 6. Ερευνητής Γεώργιος Λιβανός, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνείο Κρήτης
 7. Μεταπτυχιακός φοιτητής Μάριος Αντωνακάκης, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνείο Κρήτης

Ερευνητική Ομάδα 3

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εργαστήριο Τεχνολογίας Ηλεκτροτεχνικών Και Ηλεκτρονικών Υλικών

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Ηλεκτροτεχνικών και Ηλεκτρονικών Υλικών (Διευθυντής του Εργαστηρίου: Καθηγητής Ν. Γεωργουλάς ) διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές για την υλοποίηση του  προτεινόμενου Πακέτου Εργασίας. Το προσωπικό του Εργαστηρίου αποτελείται από τέσσερα μέλη ΔΕΠ, που εργάζονται στον Σχεδιασμό VLSI και στην Τεχνολογία Πυριτίου, πάνω από δέκα Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, που εκπονούν Διδακτορική Διατριβή ή Μεταπτυχιακή Εργασία στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, σε διάφορες περιοχές της Μικροηλεκτρονικής, καθώς και από τέσσερα άτομα για Τεχνική και Γραμματειακή Υποστήριξη.

Οι ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

 • Σχεδιασμός VLSI: Χαμηλή Κατανάλωση Ισχύος, Ενσωματωμένα Συστήματα, Παράλληλες Αρχιτεκτονικές VLSI, Επεξεργαστές για Εικόνας/Βίντεο, Κυψελιδωτά Αυτόματα, Αριθμητικοί Επεξεργαστές, Νανοηλεκτρονική
 • CAD για VLSI: Μεθοδολογίες Χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος, Μεθοδολογίες για την απεικόνιση αλγορίθμων σε Αρχιτεκτονικές, Φυσικός Σχεδιασμός με Γενετικούς Αλγορίθμους
 • Ανάπτυξη λεπτών υμενίων με την Τεχνική e-beam και rf-Sputtering (λεπτά υμένια μετάλλων, SiO2, a-Si-H και κραμάτων αυτού) και χαρακτηρισμός τους για εφαρμογές στη Μικροηλεκτρονική.
 • Ανάπτυξη λεπτών υμενίων αμόρφου, πολυκρυσταλλικού και επιταξιακού πυριτίου με τη προηγμένη τεχνική RTLPCVD και χαρακτηρισμός τους για εφαρμογές στη Μικροηλεκτρονική.
 • Σχεδιασμός, κατασκευή, προσομείωση και χαρακτηρισμός μικροηλεκτρονικών και οπτοηλεκτρονικών στοιχείων Si,  SiC, SiGe κ.α (φωτοδίοδοι, αισθητήρες, δίοδοι ετεροεπαφής, HBT’s, θυρίστορς κα).
 • Φ/Β στοιχεία και υποσυστήματα (σχεδιασμός, κατασκευή, προσομοίωση και χαρακτηρισμός Φ/Β στοιχείων poly-si, a-si και c-si.
 • Σχεδιασμός αυτόνομων Φ/Β συστημάτων.

Λίστα μελών Ομάδας ΗΜΜΥ-ΔΠΘ:

 1. Καθηγητής Νικόλαος Γεωργουλάς, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 2. Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Σταματέλος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 3. Καθηγητής Νικόλαος Κωτσοβίνος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 4. Καθηγητής Γιάννης Ανδρεάδης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 5. Υποψήφιος διδάκτωρ Ευάγγελος Χατζησταύρος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 6. Ερευνητής Πέτρος Αρβανιτόπουλος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Logo thalis 500x119