Διάχυση αποτελεσμάτων

Η διάδοση των αποτελεσμάτων της προτεινόμενης διατριβής θα εφαρμοστεί σε διάφορα επίπεδα:

  • Σε τοπικό επίπεδο
    Θα αναβαθμίσουμε την υπάρχουσα ιστοσελίδα η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Κυβερνο-διαχείριση Υδατικών Πόρων εφήμερων ποταμών». Στη ιστοσελίδα αυτή, πέραν της παρουσίασης όλων των δεδομένων που αφορούν την υδρολογία και τη χημεία της λεκάνης απορροής του ποταμού Κοιλιάρη, το κοινό θα έχει πρόσβαση και στα αποτελέσματα των αναλύσεων καθώς και σε μεθοδολογίες πρόληψης και περιορισμού των παραγόντων ρύπανσης ανά περίπτωση. Παράλληλα θα διεξάγουμε τοπικές συναντήσεις για την ενημέρωση των κατοίκων και των φορέων της περιοχής σχετικά με την ιστοσελίδα καθώς και τη δημοσίευση άρθρων στον τοπικό τύπο.
  • Σε ερευνητικό επίπεδο
    Θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και περιοδικά.
  • Σε διεθνές επίπεδο
    Θα γίνουν δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά.

Σε όλες τις δράσεις δημοσιότητας και ενημέρωσης, θα προβάλλεται η συμβολή του ΕΠΕΑΕΚ και του ΕΣΠΑ καθώς και τα αντίστοιχα λογότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τη διάρκεια του έργου και μετά τη λήξη του θα εφαρμόζονται οι κανόνες προβολής και δημοσιότητας που προβλέπονται στους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Δ΄ Προγραμματική Περίοδο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις δημοσιότητας της πράξης που αναλαμβάνει το Πολυτεχνείο Κρήτης, Θα δημιουργηθούν: Ιστοσελίδες των Πράξεων ΘΑΛΗΣ, Ηλεκτρονικό υλικό (CD/DVD), και Δημόσιες εκδηλώσεις.  Οι κανόνες δημοσιότητας που αφορούν τη διαχείριση θα υλοποιηθούν με τους παρακάτω τρόπους: Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος

Logo thalis 500x119