Κρισιμότητα Προβλήματος που Αντιμετωπίζεται με την Προτεινόμενη Πράξη

Τα προβλήματα ποιότητας νερού δεν έχουν εθνικά σύνορα και απαιτούν καινοτόμες λύσεις. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στις Η.Π.Α. έχουν θεσμοθετηθεί νόμοι και οδηγίες για την προστασία των υδατικών πόρων σε σχέση με την ποιότητα και την επάρκεια.

Στις Η.Π.Α., το ομοσπονδιακό κράτος ζητάει από τις πολιτείες να εφαρμόσουν μια λίστα με ακατάλληλα νερά καθώς και έναν υπολογισμό την μέγιστης επιτρεπτής ποσότητας ρύπανσης που μπορεί να δεχθεί το νερό μιας περιοχής (waterbody), εντός των ορίων ποιότητας που έχουν ορισθεί (Total Maximum Daily Loads – TMDLs).

Στην Ευρώπη η οδηγία Πλαίσιο 2000/60 (Προστασία και Διαχείριση των Υδάτων) απαιτεί τη ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης των υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής και παράκτιας ζώνης. Συνεπώς, είναι αμοιβαίου συμφέροντος η ανάπτυξη πλατφόρμων διαχείρισης για την άμεση και από κοινού αξιολόγηση δεδομένων ποιότητας.

Η προτεινόμενη έρευνα θα αντιμετωπίσει την ανεπάρκεια της υπάρχουσας τεχνολογίας να εντοπίσει τη μόλυνση όταν και όπου εμφανίζεται καθώς και την ενσωμάτωση ετερογενών δεδομένων ποιότητας νερού δεδομένων σε μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα για περεταίρω ανάλυση και μοντελοποίηση, προσφέροντας τη δυνατότητα  γρήγορου εντοπισμού των αλλαγών που συντελούνται στο περιβάλλον προσδίδοντας  έτσι και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων πρόληψης και περιορισμού των παραγόντων ρύπανσης.

Αναμενόμενα Οφέλη / Ωφελούμενος Πληθυσμός:

Οι λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές δε διαθέτουν την υποδομή αλλά ούτε και το κατάλληλο προσωπικό για να αναπτύξουν αυτοματοποιημένους μηχανισμούς αντιμετώπισης και πρόληψης φαινομένων ρύπανσης των υδατικών τους συστημάτων.

Τα αποτελέσματα της προτεινόμενης έρευνας με τη μορφή ενός ολοκληρωμένου δυναμικού συστήματος περιβαλλοντικών δικτύων αισθητήρων μπορεί να παραμετροποιηθεί έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες κάθε λεκάνης απορροής. Η ευφυΐα του συστήματος έγκειται στο γεγονός ότι δε αναφερόμαστε σε ένα στατικό σύστημα απόλυτα προσαρμοσμένο στη λεκάνη απορροής του Κοιλιάρη αλλά σε οποιαδήποτε περιοχή διαθέτει εφήμερους ποταμούς. Οι εφήμεροι ποταμοί είναι ένας γενικός όρος για όλους τους ποταμούς διαλείπουσας και εφήμερης ροής που αποτελούν το 30% των επιφανειακών υδάτων στη περιοχή της Μεσογείου και τουλάχιστον το 42% στην Ελλάδα.

Το ποσοστό αυτό είναι πολύ υψηλότερο στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της χώρας μας. Το σύστημα θα χρησιμοποιηθεί στον Αχελώο που είναι περιοχή της Ελλάδος λιγότερο αναπτυγμένη και θα συνεισφέρει στην καλύτερη διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής. Επιπρόσθετα, με τη δημοσιότητα αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα που θα αναπτυχθεί οι κάτοικοι και οι φορείς των περιοχών αυτών θα έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με ζητήματα πρόληψης φαινομένων μόλυνσης.

Logo thalis 500x119